Missiologie

Tegen zijn volgelingen sprak Jezus Christus: “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” (Matth. 28:19, het zendingsbevel). De christelijke gemeente heeft deze opdracht overge­nomen. Deze dienstbaarheid aan God en zijn werk in de wereld is haar missie. Vandaar de naam voor dit vak: Missiologie.

Het vak valt voor deze cursus in twee grote thema’s uiteen: Missiologie en de kerk: De opdracht een kettingreactie aan discipelschap te ver­oorzaken is niet de hobby van een paar enthousiaste gemeenteleden, genaamd ‘de evangelisatiecommissie’. “Een lichtend licht, een zoutend zout en een stad op een berg” (Matth. 5:13-16), is de taak van de complete gemeente. We zullen het daarom hebben over zaken die dienstbaar zijn aan het tot stand komen van een missionaire gemeente. Met andere woorden we bezien de gemeenteopbouw in het licht van de zendingsopdracht. Eén aspect van de missionaire gemeente is het evangelisatiewerk. Dat heeft be­trekking op het verkondigen van het evangelie in woorden. Hoe kunnen christe­nen dat op een verantwoorde wijze doen?. Dat vraagt o.a. om kennis van de hui­dige leefwereld en een fijne pastorale antenne voor de ander.

Missiologie en andere godsdiensten en levensbeschouwingen:Een missionaire gemeente leeft en getuigt onder mensen met een diversiteit aan levensovertui­gingen. Haar missie voltrekt zich steeds meer in een multireligieus kader. Dit houdt in dat we moeten om leren gaan met deze situatie. Kennis van andere gods­diensten en geestelijke stromingen is daarbij onontbeerlijk.