Ethiek

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

In de ethiek gaat het om de vraag naar goed en kwaad. Eigenlijk heeft iedereen steeds weer opnieuw met die vraag te maken. Wat is in een bepaalde situatie goed of juist kwaad? Hoe moeten wij dan handelen? We leren al vroeg dat we verantwoordelijk zijn voor wat we doen. Dat betekent dat we ons voortdurend moeten afvragen of we goed handelen en of we aan ons handelen een goed gewe­ten overhouden. Wanneer is iets goed en wanneer is iets niet goed?

In de christe­lijke ethiek gaat het dan nog een belangrijke stap verder. Wanneer is iets goed in Gods ogen en wanneer niet? Daarbij komt wij als christenen ons niet los kunnen maken van de cultuur waarin we leven. De veranderingen in levensgevoel en levensstijl die zich in de samenleving voordoen, gaan ook ons niet voorbij. We zien om ons heen een toenemend individualisme, een groeiende allergie voor opgelegde bindingen en een overgevoeligheid voor alles waarvan anderen zeggen dat zou moeten. Persoonlijke vrijheid wordt ervaren als een existentiële levensbe­hoefte, en die vrijheid wordt opgevat als een recht op autonomie, dat is het recht om zelf te bepalen door welke waarden ons leven wordt geregeerd. In de christe­lijke ethiek staan we dus voor de uitdaging om wat we in de Bijbel ontdekken zo te doordenken dat de waarde ervan voor mensen van vandaag duidelijk wordt.

In het komende seizoen zullen we samen de Bijbel lezen en ons afvragen wat God ons zeggen wil m.b.t. allerlei concrete ethische onderwerpen. Uiteraard is eigen inbreng van de cursisten welkom.

Docent: Drs. B.A. (Bastiaan) Belder, babelder@hotmail.com