Praktische theologie

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Liturgiek. Praktische theologie gaat over het praktisch handelen van de kerk. Dat krijgt gestalte op verschillende gebieden. Het meest bekend is wel de praktijk van de kerkdiensten. Je kunt je afvragen: waarom verloopt de dienst in een Protestantse kerk anders dan in de Rooms-Katholieke kerk? Wat is het eigene van Evangelische diensten? Wordt de invulling van de kerkdienst bepaald door Bijbelse voorschriften? En wat krijgen we hierin aangereikt vanuit de traditie van de kerk?

In de eerste drie lessen gaan we op onderzoek naar de betekenis van de liturgie en de theologie (beeld van God en mens en de relatie tussen God en wereld) die we vinden in de Psalmen en andere liederen en gezangen.

Homiletiek. De laatste twee lessen gaan over prediking. In de Homiletiek wordt nagedacht over wat verkondiging is, wat het belang daarvan is en wat er nodig is voor het maken van een preek. We zullen ons in de lessen richten op de vraag wat de rol is van de preek midden in een beeldcultuur vol sociale media.

Het vakgebied van de Praktische Theologie is breed. Andere vakken zijn Pastoraat, Diakonaat, Catechetiek en Agogiek (leer van leiding geven). Er is gekozen om elk cursusjaar een ander praktisch-theologisch vak te behandelen.

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Vakgebied liturgiek:
– Barnard, M. en and. (red.), De weg van de liturgie. Tradities – achtergronden – praktijk., Zoetermeer 1998 (of later)
– Vrijlandt, M.A., Liturgiek, Zoetermeer/’s-Gravenhage 1992 (of later)

Docent: Drs. J. (Jan) Boom, j.boom@solcon.nl

Drs. J. (Jan) Boom is predikant van de Hervormde Gemeente in ’s Gravenmoer. Tijdens en na zijn studie Theologie was hij docent Latijn en Grieks en Pastoraal medewerker in diverse gemeenten. In 2013 werd hij, 40 jaar oud, bevestigd tot predikant.

Als predikant hoort pastoraat bij de kerntaken. Dat is geweldig mooi werk vindt hij. Alleen al vanwege de verscheidenheid aan mensen, situaties en ervaringen. Tegelijkertijd is het ook werk waarin veel bij elkaar komt: het lichamelijk en geestelijk functioneren van mensen, sociale situaties, familierelaties en de altijd weer uitdagende vraag: hoe kan het licht van God schijnen over deze mens, in deze omstandigheden?

Jan Boom heeft een grote interesse voor Liturgiek. Wat hem intrigeert is de traditie van de liturgie: hoe heeft de liturgie zich ontwikkeld de eeuwen door? Verder verdiept hij zich graag in het kerklied en het gebruik van rituelen. Juist in een tijd waarin het leven van de meeste mensen vol en druk is, kan de liturgie van de kerk een tegenkracht zijn, waardoor mensen rust en ontmoeting met God vinden.