Praktische theologie

Gemeenteopbouw – Gemeente en eredienst – Gemeente als gemeenschap

In het vakgebied Praktische Theologie  gaat het over de praktijk van het ‘Gemeente-zijn.’ Daarin worden allerlei aspecten van het reilen en zeilen van de Gemeente van Christus aan de orde gesteld. In de drie cursusjaren worden die aspecten in drie hoofdthema’s uitgewerkt.

1 Gemeenteopbouw

In de lessen wordt een verbinding gelegd tussen de ‘geestelijke’ opbouw van de gemeente en het organisatorische aspect van gemeenteopbouw. Met de lessen worden bouwstenen aangereikt voor het opstellen van een beleidsplan.

In elke les werken we met een kernwaarde van de gemeente:

 

2 Gemeente en eredienst

In deze cursus komen de onderdelen ‘Liturgiek’ en ‘Homiletiek’ aan de orde door samen te werken aan de voorbereiding van een eredienst. Liturgiek is de wetenschap die zich met de oorsprong, de fundering en de vormgeving van de liturgie bezighoudt. Homiletiek is de wetenschap die zich buigt over de predikkunde. Daarbij gaat het om het principe, de inhoud en de vorm van de preek. In feite is hier sprake van een uitwerking van een onderdeel van de gemeente als vierende gemeenschap.

 

3 Gemeente als gemeenschap

Onder de opdracht van Praktische Theologie II valt ook het ‘Diaconaat.’ In deze cyclus wordt dit onderdeel geplaatst in het kader van de ‘gemeenschap’ van de gemeente. Daarmee raakt het ook aan de plaats van het pastoraat in de gemeente. Het pastoraat wordt vanwege de inhoud en de omvang uitgewerkt in het vakgebied Praktische theologie I. In dit onderdeel zal het daarom alleen in de organisatorische vorm aan de orde komen, omdat er een nauwe verbinding is met het diaconaat. In de lessen werken we aan de structuur van een goed georganiseerde zorgzame gemeente.

 

Aanbevolen literatuur:

Dr. A. Noordegraaf: ‘Vijf broden en twee vissen’. (Boekencentrum 1998). Prof. Dr. Gerben Heitink: ‘Een kerk met karakter’, (Kok, 2007). Dr. F.G. Immink e.a.: ‘De weg van de liturgie’(Meinema 1998). Prof. Dr. M.J.G. van der Velden e.a.: ‘Als wij samenkomen, (Boekencentrum 2000). A. Peters: ‘Tot uw dienst,een diaconale bijdrage aan gemeenteopbouw’ (Boekencentrum 2000). A. Peters: ‘Gemeente in beweging’ (Groen 2009) Dr. G.C. den Hertog en Dr. A. Noordegraaf: ‘Dienen en delen’ basisboek diaconaat (Boekencentrum 2009).
Verdere literatuur wordt tijdens de cursus nog genoemd.