Doel en achtergrond

Wat is de Cursus Theologische Vorming?

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is een cursus over bijbel, geloof en kerk. De cursus is opgezet voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Doel

Het doel is vorming en toerusting door:

– Verdieping van de kennis van de Bijbel en belijdenis.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Geschiedenis van kerk en zending.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
– Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.

Achtergrond

Achtergrond De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Deze cursus valt onder de verantwoordelijkheid van de classis Heusden. Onze cursus is dan ook een cursus die zich richt op gemeenteleden die zich gebonden weten aan Schrift en Belijde­nis.

De docenten willen, zonder dat zij zich willen identificeren met een bepaalde kerkelijke vereniging of richting gemeenteleden kennis laten maken met de theologie en de vragen op het gebied van kerk en samenleving. Daarnaast is het een doelstelling van deze cursus om predikanten en cursisten uit zoveel mogelijk verschillende kerkelijke en burgerlijke gemeenten met elkaar in contact te brengen, teneinde elkaar beter te leren kennen met wederzijds respect voor elkaars eigenheid, maar gegrond in dezelfde liefde tot Christus en Zijn kerk. Het is onze wens dat deze cursus mag bijdragen aan de opbouw van de gemeenten en dat velen, die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het werk van de plaatselijke gemeente, eraan zullen deelnemen.